روش برای اضافه کردن دامنه به سی پنل وجود دارد 1-park domain 2-addon domain 1-در صورتی که دامنه در این قسمت وارد شود دامنه جدید به سایت اصلی شما اضافه می شود یعنی هر 2 دامنه یک سایت می شوند مانند یک سایتی که چند آدرس دارد 2-در صورتی که دامنه در این قسمت وارد […]