روش برای اضافه کردن دامنه به سی پنل وجود دارد ۱-park domain ۲-addon domain ۱-در صورتی که دامنه در این قسمت وارد شود دامنه جدید به سایت اصلی شما اضافه می شود یعنی هر ۲ دامنه یک سایت می شوند مانند یک سایتی ...