تعداد هاست ثبت نام تمدید
۵ تا ۲۰ ۲۰% ۱۰%
۲۰ تا ۵۰ ۳۰% ۲۰%
۵۰ تا ۱۰۰ ۴۰% ۳۰%
۱۰۰ تا ۱۵۰ ۵۰% ۴۰%
۱۵۰ به بالا ۶۰% ۵۰%