تعداد هاست ثبت نام تمدید
5 تا 20 20% 10%
20 تا 50 30% 20%
50 تا 100 40% 30%
100 تا 150 50% 40%
150 به بالا 60% 50%