پلن1 پلن2 پلن3
فضا 100GB HDD SAS 10K 250GB HDD SAS 10K 500GB HDD SAS 10K
RAM 2GB 4GB 8GB
Bandwidth 1 TB / Monthly 3 TB / Monthly 5 TB / Monthly
CPU 2 core 3.46 GHZ 3 core 3.46 GHZ 4 core 3.46 GHZ
Port 1000 1000 1000
هزینه ماهیانه 118,800 تومان 298,800 تومان 478,800 تومان

متاسفانه به دلیل استقبال زیاد پر شده است .
جهت رزرو این سرویس به به قسمت پشتیبانی بروید و درخواست بدید و یا در قسمت تماس با ما مطرح کنید