پلن۱ پلن۲ پلن۳
فضا ۱۰۰GB HDD SAS 10K ۲۵۰GB HDD SAS 10K ۵۰۰GB HDD SAS 10K
RAM ۲GB ۴GB ۸GB
Bandwidth ۱ TB / Monthly ۳ TB / Monthly ۵ TB / Monthly
CPU ۲ core 3.46 GHZ ۳ core 3.46 GHZ ۴ core 3.46 GHZ
Port ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
هزینه ماهیانه ۱۱۸,۸۰۰ تومان ۲۹۸,۸۰۰ تومان ۴۷۸,۸۰۰ تومان

جهت رزرو این سرویس به به قسمت پشتیبانی بروید و درخواست بدید و یا در قسمت تماس با ما مطرح کنید