EC1 EC2 EC3 EC4 PRO1 PRO2 PRO3 PRO4 PRO5 ENT1 ENT2
فضا 100MB 250MB 500MB 1GB 500MB 1GB 5GB 10GB 20GB 5GB 10GB
تعداد ایمیل 1 10 15 20 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد پایگاه داده 0 0 0 1 1 2 3 5 5 10 نامحدود
پهنای باند (ماهیانه) 500MB 1GB 3GB 5GB 5GB 10GB 50GB 100GB 200GB 150GB 300GB
سیستم عامل ویندوز ویندوز ویندوز ویندوز ویندوز ویندوز ویندوز ویندوز ویندوز ویندوز ویندوز
کنترل پنل okk okk okk okk okk okk okk okk okk okk okk
دیتابیس okk okk okk okk okk okk okk okk okk okk okk
محل سرور هلند هلند هلند هلند هلند هلند هلند هلند هلند هلند هلند
هزینه سالانه 57,000 تومان 86,000 تومان 116,000 تومان 242,000 تومان 179,000 تومان 269,000 تومان 539,000 تومان 1,007,000 تومان 1,800,000 تومان 1,350,000 تومان 2,430,000 تومان
سفارش buy buy buy buy buy buy buy buy buy buy
buy