تعرفه ثبت هاست لینوکس حرفه ای

 

PRO1 PRO2 PRO3 PRO4 PRO5 PRO6 ENT1 ENT2
فضا ۲۵۰MB ۵۰۰MB ۱GB ۳G ۵GB ۱۰GB ۵GB ۱۰GB
تعداد زیر دامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد پایگاه داده نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پهنای باند (ماهیانه) ۵G ۱۰GB ۱۵GB ۲۰GB ۲۵GB ۳۰GB نامحدود نامحدود
سیستم عامل لینوکس لینوکس لینوکس لینوکس لینوکس لینوکس لینوکس لینوکس
کنترل پنل okk okk okk okk okk okk okk okk
دیتابیس okk okk okk okk okk okk okk okk
محل سرور هلند هلند هلند هلند هلند هلند هلند هلند
هزینه سالانه ۲۵,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان ۱۵۵,۰۰۰ تومان ۲۵۵,۰۰۰ تومان ۲۹۹,۰۰۰ تومان ۴۹۹,۰۰۰ تومان
سفارش buy buy buy buy buy buy buy buy

 

————————————————————————————————

تعرفه تمدید هاست لینوکس حرفه ای

 

PRO1 PRO2 PRO3 PRO4 PRO5 PRO6 ENT1 ENT2
فضا ۲۵۰MB ۵۰۰MB ۱GB ۳G ۵GB ۱۰GB ۵GB ۱۰GB
تعداد زیر دامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد پایگاه داده نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پهنای باند (ماهیانه) ۵G ۱۰GB ۱۵GB ۲۰GB ۲۵GB ۳۰GB نامحدود نامحدود
سیستم عامل لینوکس لینوکس لینوکس لینوکس لینوکس لینوکس لینوکس لینوکس
کنترل پنل okk okk okk okk okk okk okk okk
دیتابیس okk okk okk okk okk okk okk okk
محل سرور هلند هلند هلند هلند هلند هلند هلند هلند
هزینه سالانه ۸۰,۰۰۰ تومان ۱۴۳,۰۰۰ تومان ۲۲۴,۰۰۰ تومان ۴۴۸,۰۰۰ تومان ۶۷۴,۰۰۰ تومان ۱,۱۶۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
سفارش buy buy buy buy buy buy buy buy