هزینه ثبت
۱ ساله
هزینه  تمدید
۱ ساله
نام ثبت‌کننده کنترل پنل
ir ۹۵۰۰ تومان ۱۱۰۰۰ تومان ایرنیک _
com ۴۰۰۰۰ تومان ۴۷۰۰۰ تومان آنلاینیک okk
net ۴۴۵۰۰ تومان ۵۲۰۰۰ تومان آنلاینیک okk
org ۴۷۰۰۰ تومان ۵۵۰۰۰ تومان آنلاینیک okk
biz ۴۴۵۰۰ تومان ۵۲۰۰۰ تومان آنلاینیک okk
info ۴۱۰۰۰ تومان ۴۸۰۰۰ تومان آنلاینیک okk
co ۱۲۱۰۰۰ تومان ۱۴۲۰۰۰ تومان آنلاینیک okk
asia ۵۸۰۰۰ تومان ۶۸۰۰۰ تومان آنلاینیک okk
tv ۱۲۸۰۰۰ تومان ۱۵۰۰۰۰ تومان آنلاینیک okk
cn ۵۸۰۰۰ تومان ۶۸۰۰۰ تومان آنلاینیک okk
ws ۳۰۰۰۰ تومان ۳۵۰۰۰ تومان آنلاینیک okk