هزینه ثبت، تمدید و انتقال
۱ ساله
هزینه ثبت، تمدید و انتقال
۵ ساله
نام ثبت‌کننده کنترل پنل
ir ۱۱۰۰۰ تومان ۲۳۰۰۰ تومان ایرنیک _
com ۴۰۰۰۰ تومان ۲۰۰۰۰۰ تومان آنلاینیک okk
net ۴۸۰۰۰ تومان ۲۴۰۰۰۰ تومان آنلاینیک okk
org ۴۸۰۰۰ تومان ۲۴۰۰۰۰ تومان آنلاینیک okk
biz ۴۵۰۰۰ تومان ۲۲۵۰۰۰ تومان آنلاینیک okk
info ۴۵۰۰۰ تومان ۲۲۵۰۰۰ تومان آنلاینیک okk
co ۱۱۰۰۰۰ تومان ۵۵۰۰۰۰ تومان آنلاینیک okk
asia ۶۰۰۰۰ تومان ۳۰۰۰۰۰ تومان آنلاینیک okk
tv ۱۲۰۰۰۰ تومان ۶۰۰۰۰۰ تومان آنلاینیک okk
cn ۶۰۰۰۰ تومان ۳۰۰۰۰۰ تومان آنلاینیک okk
ws ۴۸۰۰۰ تومان ۲۴۰۰۰۰ تومان آنلاینیک okk