هزینه ثبت، تمدید و انتقال
1 ساله
هزینه ثبت، تمدید و انتقال
5 ساله
نام ثبت‌کننده کنترل پنل
ir 11000 تومان 23000 تومان ایرنیک _
com 40000 تومان 200000 تومان آنلاینیک okk
net 48000 تومان 240000 تومان آنلاینیک okk
org 48000 تومان 240000 تومان آنلاینیک okk
biz 45000 تومان 225000 تومان آنلاینیک okk
info 45000 تومان 225000 تومان آنلاینیک okk
co 110000 تومان 550000 تومان آنلاینیک okk
asia 60000 تومان 300000 تومان آنلاینیک okk
tv 120000 تومان 600000 تومان آنلاینیک okk
cn 60000 تومان 300000 تومان آنلاینیک okk
ws 48000 تومان 240000 تومان آنلاینیک okk